PRIVACY STATEMENT

Inleiding


Dit is het privacystatement van de Kickstart. Kickstart is een fitness- en coachingprogramma waar jij je als bezoeker van de website via het contactformulier voor kunt aanmelden of informatie op kunt vragen. Dit privacystatement ziet erop toe dat de persoonsgegevens die Kickstart ontvangt van haar klanten (hierna: “Gebruiker”) in het kader van de aanvraag voor meer informatie of het aanmelden voor het programma op de juiste manier worden verwerkt. Kickstart is ‘verwerkerkingsverantwoordelijke’ als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Kickstart kan haar eigen privacystatement aanpassen. Het meest actuele privacystatement is altijd via de website Kickstart te raadplegen.

 

Verwerking van persoonsgegevens


Soorten persoonsgegevens

Bij een aanvraag of aanmelding via de website worden de navolgende persoonsgegevens (hierna: “Persoonsgegevens”) van de Gebruiker verwerkt:

 

Contactgegevens: NAW-gegevens, emailadres, telefoonnummer

 

Doeleinden verwerking

De Persoonsgegevens worden verwerkt voor de navolgende doeleinden:

  • verwerken vaan aanvragen tot informatie en/of aanmedlingen voor het programma.
  • om de online registraties uit te kunnen voeren 
  • om Gebruiker te informeren over ontwikkelingen/wijzigingen ten aanzien van Kickstart;
  • voor het toesturen van nieuwsbrieven van Kickstart en om de Gebruiker te informeren over de diensten van Kickstart (tenzij schriftelijk dan wel per mail door de Gebruiker wordt aangegeven dat geen prijs wordt gesteld op deze informatie/aanbiedingen);
  • naleving wet – en regelgeving. Geanonimiseerde gegevens worden gebruikt voor websiteanalyses.

 

Doorgifte aan derden

Kickstart wordt gehost door Hostnet, gevestigd te Amsterdam met servers in Nederland. Alle externe partijen die toegang hebben tot en beschikking kunnen hebben over Persoonsgegevens zijn (contractueel) verplicht tot geheimhouding daarvan – behoudens enig wettelijk voorschrift die hen tot mededeling verplicht of voor zover noodzakelijk ter uitoefening van de opgedragen taak – en het treffen van de nodige maatregelen tot een zorgvuldige verwerking en veiligstelling daarvan.

 

Cookies

De website van Kickstart maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Lees meer hierover in ons cookie statement.

 

Bewaartermijnen

Kickstart bewaart de Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving. 

 

Vragen, opmerkingen en klachten

Vragen, opmerkingen en/of klachten over dit privacystatement of de manier waarop Kickstart de Persoonsgegevens verwerkt, kunnen kenbaar worden gemaakt per e-mail via boris.hendriksen@kickstart.nl